PRIVACYVERKLARING

Deze website is eigendom van COSSAER bv. “INTER FITNESS CENTER” is een merknaam van COSSAER bv.
COSSAER bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Inter Fitness Center
Platteput 1
9255 Buggenhout
+32 33 10 01
BTW: BE 0426.732.494
Vestigingseenheidsnummer: 2.173.163.452
info@interfitness.be

Over deze privacyverklaring

Inter Fitness Center geeft veel om uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en de werking van de webshop. Deze  privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Inter Fitness Center. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@interfitness.be of op het nummer +32 33 10 01.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inter Fitness Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier op de website, een aankoop via de webshop of het aanmaken van een webshop account. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website.

 • Naam en Voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/gsm
 • E-mail

Andere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming], [(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Inter Fitness Center verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers voor:

 • U te contacteren om u de nodige info over onze sportactiviteiten te verschaffen
 • Het afhandelen van uw bestelling/betaling
 • Het aanmaken van een account voor de shopmodule
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen bij u af te (laten) leveren
 • Inter Fitness Center verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bekijken van de website geeft voor een bezoeker alle nodige informatie zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens worden gevraagd op bewaard. Wordt dit toch gevraagd (bijvoorbeeld via een contactformulier) dan wordt de verkregen informatie (zie deel: Persoonsgegevens die wij verwerken) enkel en alleen gebruikt voor communicatie en het garanderen van een optimale dienstverlening. In geen geval worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inter Fitness Center neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen (waaronder boekhouding) dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent of zolang u een actieve winkelaccount heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Via de instellingen van uw account kan u uw gegevens aanpassen of uw account definitief verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inter Fitness Center verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inter Fitness Center garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Webhosting en webshop software

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van VEVIDA. VEVIDA verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. VEVIDA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. VEVIDA is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce dewelke ook geïnstalleerd staat bij onze webhost VEVIDA. Persoonsgegevens die u via onze webshop aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. VEVIDA heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. VEVIDA is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van VEVIDA. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. VEVIDA heeft echter geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment Service Provider

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MOLLIE. MOLLIE verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MOLLIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MOLLIE behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MOLLIE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MOLLIE’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MOLLIE bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van koerierdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) met de koerierdienst delen. De koerierdienst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de koerierdienst onderaannemers inschakelt, stelt de koerierdienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inter Fitness Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@interfitness.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inter Fitness Center gebruikt technische/functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat deze website niet meer naar behoren functioneert.

Session cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Session cookies worden tijdelijk geplaatst. Bijvoorbeeld: PHPSESSID

Winkelmodule cookies zijn nodig voor een correcte verwerking van uw account en aankoopprocedure. De cookies die hiervoor gebruikt worden zijn: “woocommerce_cart_hash”, “woocommerce_items_in_cart” en “wp_woocommerce_session_” Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen in deze cookies.

Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inter Fitness Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@interfitness.be of op het nummer +32 33 10 01

Onderstaande maatregelen worden gehanteerd om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Onze computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL).
  Dit kan u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot uw persoonsgegevens en staat garant om deze verantwoord te behandelen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuwe privacyverklaring gevolgen zou hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.